Početna   
Aktivnosti
Galerija

1. Radi na otkrivanju i evidentiranju invalidnih lica na svom području i njihovom učlanjenju u Društvo.
2. Pomaže pri upućivanju invalidnih lica na lekarske preglede radi utvrdivanja kategorije invalidnosti.
3. U saradnji s drugim nadležnim organima preduzima mere preventivne prirode čiji je cilj otklanjanje uzroka koji dovode do invalidnosti.
4. Vodi odgovarajuću evidenciju iz koje se vidi kategorija invalidnosti, socijalno-ekonomski status invalidskog lica i njegove porodice, kao i vrsta, obim i stanje socijalne i druge potrebe.
5. Podstiče inicijativu kod nadležnih organa i organizacija za promenu postojećih ili donošenje novih propisa u oblasti socijalne zaštite i drugih oblika zaštite invalidnih lica.
6. Preduzima mere za upućivanje invalidne dece, omladine ili odraslih na školovanje, radno osposobljavanje i rehabilitaciju.
7. U saradnji sa nadležnim organima i organizacijama pronalazi mogućnosti za zapošljavanje invalidnih lica.
8. Predlaže mere za rešavanje materijalnih, zdravstvenih,stambenih i drugih ličnih i porodičnih problema invalidnih lica,ostvarivanje njihovih prava, a po potrebi, u granicama mogućnosti pruža im i materijalnu pomoc, posebno u izvanrednim prilikama.
9. organizuje odmor i oporavak i banjsko-klimatsko lečenje invalidnih lica, a po mogućnosti im u cilju toga pruža odgovarajuću materijalnu pomoć, pod odredjenim uslovima.
10. Okuplja invalidna lica i raznovrsne oblicima aktivnosti pomaže njihovu afirmaciju i aktivno ucešće u društvenom životu.
11. Organizuje i stvara uslove za bavljenje kulturnim, prosvetnim, umetničkim, sportskim, rekreativno i drugim amaterskim - i društveno-Zabavnim aktivnostima u cilju svestranog razvoja invalidnih lica (i njihovih porodica).

C i l j e v i        U d r u ž e n j a

Feniks    plus
Udruženje:
Webmaster:  dejan_dexy@hotmail.com
Kontakt
Linkovi


Mapa sajta